Zakres działalności

 Zarządzanie nieruchomościami w rozumieniu ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem:
  • pełnej obsługi księgowej wspólnot w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości , a więc sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
  • obsługę finansową prowadzimy w systemie elektronicznej.
  • obsługę techniczną w zakresie wymaganym prawem budowlanym oraz wszelką dokumentację i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w stanie technicznym nie pogorszonym, konserwacji, remontów bieżących i gruntowych.
  • obsługę eksploatacyjną w zakresie zawierania umów z dostawcami usług i mediów, rozliczania mediów indywidualnie na każdą nieruchomość oddzielnie, świadczenie usług utrzymania czystości w nieruchomościach i wokół nich, prowadzenie windykacji należności we wszelkich opłatach, obsługi bankowej, ubezpieczenia nieruchomości z rozszerzeniem odpowiedzialności cywilnej na członków wspólnot.

Współpracujemy z:

  • radcami prawnymi
  • specjalistami ds. rozliczeń mediów
  • firmami zajmującymi się konserwacją na budynkach, utrzymaniem czystości, kominiarskie.
Szczegółowe zakresy obowiązków zarządcy określamy w umowach o zarządzanie dla każdej nieruchomości oddzielnie.
Obsługę biurową wspólnot w tym także zebrań właścicieli, roczne oraz dodatkowe wg potrzeb.

Spółka zatrudnia do obsługi klientów 13 osób oraz w ramach zleceń: radcę prawnego, inspektora d/s BPH i P.poż, specjalistyczne firmy do obsługi konserwacji bieżącej, rozliczeń mediów, utrzymania czystości, obsługi kominiarskiej.

Usługi na rzecz klientów świadczymy w siedzibie naszej firmy tj. przy ul.Smolańskiej 3 w Szczecinie – adres mailowy: biuro@domzn.pl lub dom.zn@wp.pl

  • telefon 91 431-86-00

biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:00.

Opłaty zaliczkowe na koszty zarządu nieruchomością wspólną przyjmują kasy wszystkich szczecińskich oddziałów banku ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Opłaty mogą być uiszczane na blankietach książeczek, które dostarcza zarządca bądź w innej formie za pośrednictwem innych placówek (banków, poczty).